Clybiau Carco
After School Clubs

clwb_logos

Clwb Carco Gartholwg

clwb_logos3

Clwb Carco Llanhari

clwb_logos2

Clwb Carco Llwyncelyn

clwb_logos4

Clwb Carco Pont Siôn Norton

Trosolwg
Overview

Mae gennym glybiau ar draws y sir, pob un ohonynt yn debyg. Maent yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddarparu gweithgareddau Cymraeg i’r plant sy’n mynychu. Rydym yn cyflogi hyd at 40 aelod o staff bob wythnos gan roi’r cyfle iddynt weithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ddatblygu gyrfa Gymraeg.

 

Mae clybiau Garth Olwg, Llwyncelyn a Phont Siôn Norton wedi eu cofrestru gydag AGC sy'n galluogi rhieni i ddefnyddio credydau treth, derbyn cynnig gofal plant 30 awr a thalebau gofal plant. Rydym yn y broses o gofrestru Clwb Llanhari a byddwn yn ceisio cofrestu clybiau newydd wrth iddynt agor.

We have clubs all over the county, all of them similar. They are run through the medium of Welsh, providing Welsh activities for the children who attend. We employ up to 40 staff each week giving them the opportunity to work through the medium of Welsh and to develop a Welsh-language career.

Our clubs at Garth Olwg, Llwyncelyn and Pont Siôn Norton are already registered with the CIW which enables parents to use tax credits, receive a 30-hour childcare offer and childcare vouchers. We are in the process of registering Clwb Carco Llanhari and we aim to register new clubs as and when they open.

PontSionNorton-2
clwb-1

Nod
Aim

PontSionNorton-1

Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd, gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith.

Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol lle y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae’r clybiau ar agor i blant 3-12 mlwydd oed o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yr ardal.

To provide accessible, high quality childcare outside of school hours, offering a range of play activities in a welcoming environment and through the medium of Welsh.

We provide a supportive environment where the children can relax or take part in activities. The clubs are open to children aged 3-12 years from Welsh medium primary schools in the area.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
For more information contact Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

01443 407570 | carco@menteriaith.cymru