Cofrestru
Register

Cofrestru
Registration

Cofrestru / Registration

"*" indicates required fields

**Wedi i ni dderbyn y ffurflen gofrestru, mi fyddwn yn cysylltu gyda chytundeb a chadarnhad o ddull talu – ni chaiff plentyn fynychu cyn bod hyn yn cael ei gyflawni** **After receiving the registration form, we will contact you with a contract and confirmation of payment method – no child will be allowed to attend until this has been completed**
**Wedi i ni dderbyn y ffurflen gofrestru, mi fyddwn yn cysylltu gyda chytundeb a chadarnhad o ddull talu – ni chaiff plentyn fynychu cyn bod hyn yn cael ei gyflawni** **After receiving the registration form, we will contact you with a contract and confirmation of payment method – no child will be allowed to attend until this has been completed**
Enw’r Plentyn / Child’s Name:*
DD slash MM slash YYYY

Manylion Cyswllt / Contact Details

Cyfeiriad adref / Home address:*
Cyfeiriad / Address:*

Cyswllt mewn Argyfwng / Emergency contact

Cyswllt 1 / Contact 1:*
Cyswllt 2 / Contact 2:*
Mewn argyfwng, os nad oes modd cysylltu â’r uchod, ydych chi’n rhoi caniatâd i’ch plentyn dderbyn y canlynol: In an emergency, if unable to contact the above, do you give permission for your child to receive the following: Triniaeth meddygol argyfwng Emergency medical treatment:*
Triniaeth ddeintyddol argyfwng Emergency dental treatment:*

Oedolion sydd â chaniatâd i gasglu eich plentyn / Adults with permission to collect your child

Enw oedolyn 1 / Adult 1 name:*
Enw oedolyn 2 / Adult 2 name:*
Enw oedolyn 3 / Adult 3 name:*
Enw oedolyn 4 / Adult 4 name:*

Caniatâd / Permission

Nodwch os ydych yn hapus i’ch plentyn ymwneud â / derbyn y canlynol: Please note if you are happy for your child to partake in / receive the following:
Lluniau ar gyfer ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol / Photographs for our website and social media*
Peintio gwyneb / Face painting*
Eli haul / Sun Lotion*
Teithiau lleol – hysbysebir rhain cyn mynd Local trips – these will be advertised before going*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.