Cysylltiadau Cymraeg
Welsh Directory

Mudiadau Cymraeg
Welsh-language Organisations

mentrau

Mentrau Iaith

Mentrau Iaith Cymru yw'r mudiad cenedlaethol sy'n cefnogi'r rhwydwaith o Fentrau Iaith lleol.

-

Mentrau Iaith Cymru is the national organisation which supports the network of local Mentrau Iaith (Welsh language initiatives).

Welsh Directory - 300x300px template-04

Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn cynnig cyngor rhad ac am ddim i rieni ar gyflwyno’r Gymraeg o’r Crud.

-

Welsh for Children offer free advice to parents on how to introduce Welsh from the cradle.

Logos Cyfeirlyfr Gwefan

Merched y Wawr

Dyma gyfle i gymdeithasu a gwneud rhywbeth cadarnhaol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma gyfle i hyrwyddo Cymreictod yn eich ardal chi a chael hwyl wrth wneud hynny. Croeso cynnes i ferched o bob oedran.

-

This is an opportunity to socialise and do something positive through the medium of Welsh. This is an opportunity to promote Welshness in your area and have fun doing it. A warm welcome to women of all ages.

Welsh Directory - 300x300px template-02

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin yw prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.

-

Mudiad Meithrin is the main provider of Welsh medium early years care and education in the voluntary sector. 

 

 

Welsh Directory - 300x300px template-02

Clwb y Bont

Agorwyd Clwb y Bont ym Mhontypridd ym Medi 1983 gan Dafydd Iawn, ac ers hynny mae wedi datblygu enw da fel canolbwynt ar gyfer digwyddiadau diwyllianol amrywiol, yn ogystal â lle cyfeillgar a hamddenol i gymdeithasu.

-

Clwb y Bont in Pontypridd was opened in September 1983 by Dafydd Iwan, and since then it has developed a great reputation as a venue for diverse cultural events, as well as a friendly and relaxed place to drink.

Logos Cyfeirlyfr Gwefan

Canolfan Garth Olwg

Mae gan y Ganolfan rhywbeth i gynnig i bawb. Cynhelir amrywiaeth o gyrsiau i bobl o bob oed a chefndir yn ystod y dydd a’r nos. 

-

The Centre has something for everybody. A variety of courses are held during the day and evening aimed at people of all ages and background. 

Welsh Directory - 300x300px template-01

Urdd

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed.

-

Urdd Gobaith Cymru was established in 1922 to give children and young people the chance to learn and socialise in the Welsh language. Today, the Urdd has over 50,000 members between 8 and 25 years old.

Welsh Directory - 300x300px template-03

Rhag

Cymdeithas genedlaethol sydd am gefnogi a datblygu ysgolion Cymraeg ac am roi cyfle cyfartal i’r rhai sy’n dymuno rhoi addysg Gymraeg i’w plant.

-

Parents for Welsh Medium Education (RhAG) works to improve Welsh-medium education for pupils the length and breadth of Wales

Welsh-Directory-300x300px-template

Helo Blod

Dyma'r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes neu elusen a chyfieithiadau hefyd am ddim! 

-

Helo Blod is a fast and friendly Welsh translation and advice service to help you use more Welsh in your business or charity for free.

Welsh Directory - 300x300px template-01

Dysgu Cymraeg

Cynnigir cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr o bob lefel ym mhob rhan o Gymru.

-

Cymraeg i Oedolion (Welsh for Adults) offers Welsh courses for learners of all abilities throughout Wales.

Ysgolion Cymraeg Rhondda Cynon Taf
Welsh Medium Schools

Abercynon
Ysgol Gynradd

Gymraeg Abercynon

Greenfield Terrace
Abercynon
Mountain Ash
CF45 4TH
admin.yggabercynon@rctcbc.gov.uk
www.yggabercynon.cymru

Screenshot 2022-04-27 at 10.51.58
Ysgol Gynradd

Gymraeg Aberdâr

Laburnum Drive
Cwmdâr
Aberdâr
CF44 8RT

01685 872939

admin.yggaberdar@rctcbc.gov.uk
www.yggaberdar.cymru

Bodringallt
Ysgol Gynradd

Gymraeg Bodringallt

Bryn Terrace
Ystrad
CF41 7RX

01443 434096

Admin.yggbodringallt@rctcbc.gov.uk

Bronllwyn
Ysgol Gynradd

Gymraeg Bronllwyn

Colwyn Road
Gelli
CF41 7NW

01443 435294

admin.yggbronllwyn@rctcbc.gov.uk
www.yggbronllwyn.co.uk

24216-74 castellau_castellau logo
Ysgol Gynradd

Gymraeg Castellau

Evan James
Ysgol Gynradd

Gymraeg Evan James

Ffordd y Rhondda
Pontypridd
CF37 1HF

01443 486813

admin@yggevanjames.rctcbc.cymru
www.yggevanjames.co.uk

Llwyncelyn
Ysgol Gynradd

Gymraeg Llwyncelyn

Ffordd y Grug
Llwyncelyn
Porth
Cwm Rhondda
CF39 9TL

01443 562220

admin@yggllwyncelyn.rctcbc.cymru
www.yggllwyncelyn.cymru

yggllynyforwyn-logo
Ysgol Gynradd

Gymraeg Llyn Y Forwyn

Darran Terrace
Ferndale
Rhondda
CF43 4LG

01443 730278

admin.yggllynyforwyn@rctcbc.gov.uk
www.yggllynyforwyn.co.uk

pontsionnorton
Ysgol Gynradd

Gymraeg Pont Siôn Norton

Heol Pont Sion Norton
Pontypridd
CF37 4ND

01443 486838

Admin.yggpontsionnorton@rctcbc.gov.uk
https://twitter.com/psnysgol

Tonyrefail
Ysgol Gynradd

Gymraeg Tonyrefail

Martin Crescent
Tonyrefail
CF39 8NT

01443 670319

admin.yggtonyrefail@rctcbc.gov.uk
www.ygg-tonyrefail.cymru

ynyswen
Ysgol Gynradd

Gymraeg Ynyswen

Ffordd y Clinig / Clinic Road
Treorci
CF42 6ED

01443 772432

RobertsC485@hwbcymru.net
www.yggynyswen.cymru

Llantrisant
Ysgol Gynradd

Gymraeg Llantrisant

Ffordd Cefn Yr Hendy
Miskin
Pontyclun
CF72 8TL

01443 237837

admin@ygggllantrisant.rctcbc.cymru
www.ygggllantrisant.cymru

dolau
Ysgol Gynradd

Dolau

Bridgend Road
Llanharan
Pontyclun
CF72 9RP 

01443 237830

admin.dolauprimary@rctcbc.gov.uk
www.dolauprimary.org.uk

penderyn
Ysgol Gynradd

Gymuned Penderyn

Pontprenllwyd
Penderyn
CF44 9JW

01685 811259

Admin.PenderynPrimary@rctcbc.gov.uk
www.penderynpri.cymru

Gartholwg
Ysgol Gynradd

Garth Olwg

Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1DX

Ysgol Isaf - 01443 570070 Lower School

Ysgol Ganol, Uchaf a Hŷn - 01443 57 00 57
Middle, Upper & Senior School

gweinyddol@gartholwg.cymru

Ysgol_Llanhari_logo
Ysgol

Llanhari

ysgol-gyfun-cwm-rhondda-header-strap
Ysgol Gyfun

Cwm Rhondda

Heol Graigwen, Cymer, Porth,
Rhondda Cynon Taf
CF39 9HA

01443 680800

swyddfa@ygcwmrhondda.cymru
www.ygcwmrhondda.cymru

YsgolRhydywaunLogo
Ysgol Gyfun

Gymraeg Rhydywaun

Lawrence Avenue
Penywaun
Rhondda Cynon Taf
CF44 9ES

01685 813 500

ysgol@rhydywaun.org
www.rhydywaun.org

Papurau Bro
Newspapers

Welsh Directory Newspapers - 300x300px template-02

Y Gloran (Rhondda)

Papur bro blaenau’r Rhondda Fawr yw’r Gloran. Sefydlwyd Y Gloran ym 1977 ac mae wedi ymddangos yn fisol yn ddi-dor ers hynny.

-

Y Gloran is the Welsh language community paper for the Rhondda Fawr area. Y Gloran was founded in 1977 and has appeared on a continuous monthly basis ever since.

Cennard Davies

Ffôn: 01443 435563

Pris : 20c

Welsh Directory Newspapers - 300x300px template-03

Tafod Elai

Papur bro ardal Pontypridd, Pentyrch, Llantrisant a’r cylch. Ei dalgylch yw’r ardal o Bontypridd i Lanhari ac o Donyrefail i Bentyrch a Ffynnon Taf. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf yn Hydref 1985. Gallwch ddarllen ôl-rifynnau ar y wefan.

-

Tafod Elai is the Welsh language community paper for the Pontypridd, Pentyrch, Llantrisant and surrounding area. Its catchment is the area from Pontypridd to Llanharry and from Tonyrefail to Pentyrch and Taff's Well. The first issue was published in October 1985. You can read back issues on the website.

Penri Williams

pentyrch@tafelai.com
029 20 890040
Pris:  £1
www.tafodelai.cymru

Welsh Directory Newspapers - 300x300px template-01

Clochdar

Papur bro ardal Cwm Cynon a’r cylch yn sir Rhondda Cynon Taf. Mae’r ardal yn cynnwys yr ardal rhwng Penderyn ac Abercynon. Daeth y rhifyn cyntaf i olau dydd yn Rhagfyr 1987.

-

Clochdar is the Welsh language community paper for the Cynon Valley and surrounding area. The area covers the area between Penderyn and Abercynon. The first issue was published in December 1987.

Susan Jenkins

clochdar@gmail.com
Pris:  60c

Gwasanaethau Cymraeg yn RhCT
Welsh Language Services in RCT

Busnesau, cwmniau a sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf. Eisiau ychwanegu'ch cwmni at y map? Cysylltwch â post@menteriaith.cymru 

 

Businesses, companies and organisations providing a Welsh medium service in Rhondda Cynon Taf. If you would like to add your company or organisation to the map contact post@menteriaith.cymru