Gwirfoddoli
Volunteer

Cyfleoedd
Opportunities

Cynigir nifer o gyfleoedd i wirfoddoli drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog gan Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf drwy gydol y flwyddyn.

Os oes diddordeb gyda chi mewn gwirfoddoli gyda ni cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf offer opportunities to volunteer through the medium of Welsh or bilingually throughout the year.

If you're interested in volunteering with us please complete the form below.

Ffurflen Gwirfoddoli
Volunteering Form

Volunteer

Parti Ponty 2018 0041 gan Irfon Bennett
Parti Ponty 2018 0135 gan Irfon Bennett
Parti Ponty 2018 0048 gan Irfon Bennett

Dod yn Aelod o'r Bwrdd
Become a Board Member

Mae’r Mentrau Iaith wedi eu sefydlu gan bobl fel chi sy’n angerddol am y Gymraeg a’u cymunedau. Mae gan bob Menter Iaith fwrdd cyfarwyddwyr sy’n arwain gwaith y fenter yn wirfoddol. Trwy fod yn rhan o’r bwrdd byddwch chi’n medru’n helpu i ddatblygu’r Fenter Iaith yn eich ardal chi. 

 

Trwy fod ar y bwrdd byddwch chi’n  

  • Mynychu cyfarfodydd bwrdd chwarterol 
  • Mynychu cyfarfod blynyddol 
  • Pennu cyllidebau a chynlluniau gwaith 
  • Creu cynllun gweithredol a chyfrannu syniadau i waith y fenter 

 

Fel aelod o fwrdd neu bwyllgor bydd modd i chi dderbyn rôl benodol fel Cadeirydd, Trysorydd, Ysgrifennydd neu arwain ar brosiectau sy’n bwysig i chi. 

 

Byddwch chi’n cael cyfle i ddysgu a datblygu gan gyfarwyddwyr Mentrau Iaith eraill mewn cyfarfodydd rhanbarthol a thrwy hyfforddiant sy’n cael eu trefnu gan MIC. Fel Cadeirydd, byddwch chi hefyd yn cael gwahoddiad i fynychu Cynhadledd flynyddol MIC gyda Phrif Swyddog eich Menter Iaith i drafod pynciau pwysig a rhwydweithio gyda’r Mentrau Iaith eraill dros Gymru. 

The Mentrau Iaith have been established by people like you who are passionate about the Welsh language and their communities. Each Menter Iaith has a board of directors who voluntarily lead the work of the initiative. As part of the board, you will be able to help develop the Menter Iaith in your area.

 

By being on the board you will

  • Attend quarterly board meetings
  • Attend an annual meeting
  • Determine budgets and work plans
  • Create an operational plan and contribute ideas to the work of the initiative

 

As a member of a board or committee you will be able to accept a specific role such as Chairman, Treasurer, Secretary or lead on projects that are important to you.

 

You will have the opportunity to learn and develop from other Mentrau Iaith directors in regional meetings and through training organized by MIC. As Chair, you will also be invited to attend the annual MIC Conference with the Chief Officer of your Language Initiative to discuss important topics and network with the other Language Initiatives across Wales.

Os oes diddordeb gyda chi dod yn aelod o'r bwrdd cysylltwch â ni!

If you're interested in becoming a member contact us!

post@menteriaith.cymru