Nodyn Preifatrwydd / Privacy Notice

Polisi Preifatrwydd Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Croeso i rybudd preifatrwydd Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Mae Menter Iaith RhCT yn parchu'ch preifatrwydd ac yn ymrwymedig i warchod eich data personol. Bydd y rhybudd preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i chi sut rydym yn gofalu am eich data personol pan ydych yn ymweld a’n gwefan, www.menteriaith.cymru , ac yn defnyddio ein gwasanaethau. Mae hefyd yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd, a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn chi. 

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen y rhybudd preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw rybudd preifatrwydd arall neu rybudd prosesu teg y gallwn ei ddarparu ar adegau penodol, fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham yr ydym yn defnyddio'ch data personol. Mae'r rhybudd preifatrwydd hwn yn ychwanegu at unrhyw rybuddion eraill, ac ni fwriedir iddo eu hatal.

Gwybodaeth defnyddiol am y Fenter

Rydym wedi penodi swyddog diogelu data sy'n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas â'r rhybudd preifatrwydd hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhybudd preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â’r swyddog gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod.

Manylion cyswllt

Menter iaith Rhondda Cynon Taf

Yr Hen Lyfrgell,

Porth,

Rhondda Cynon Taf

CF39 9PG

01443 407570

cyswllt@menteriaith.cymru 

Mae gennych yr hawl i wneud cwyn ar unrhyw adeg i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwyliol y DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddelio â'ch pryderon cyn i chi fynd i'r ICO felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Egwyddorion Diogelu Data 

Byddwn yn cydymffurfio â chyfraith diogelu data. Mae’r ddeddf yn dweud bod rhaid i'r wybodaeth bersonol a gadwn amdanoch chi: 

1. Gael ei ddefnyddio yn gyfreithlon, yn deg ac mewn ffordd dryloyw. 

2. Fod wedi'i gasglu yn unig at ddibenion dilys yr ydym wedi'u hesbonio'n eglur i chi ac na fydd yn cael ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd sy'n anghydnaws â'r dibenion hynny. 

3. Fod yn berthnasol i'r dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt ac yn gyfyngedig i'r dibenion hynny yn unig. 

4. Fod yn gywir ac yn gyfredol. 

5. Yn cael ei gadw yn unig cyn belled ag y bo ei angen, ac at y dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt. 

6. Yn cael ei gadw'n ddiogel.

Eich dyletswydd i roi gwybod i ni am newidiadau 

Mae'n bwysig bod y data personol sydd gennym amdanoch chi yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os yw'ch data personol yn newid yn ystod eich perthynas â ni.

Pa wybodaeth yr ydym yn ei gasglu amdanoch? 

Os ydych wedi gofyn am gael bod ar ein rhestr e-bostio neu wedi derbyn negeseuon gennym yn y gorffennol rydym wedi casglu data personol wrthych chi. 

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw ohonno. Nid yw'n cynnwys data lle mae'r manylion personol wedi'i ddiddymu (data anhysbys). Efallai y byddwn ni'n casglu, defnyddio a storio gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi, er enghraifft: 

• Mae Data Hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, cyfenw, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw. 

• Mae Data Cyswllt yn cynnwys cyfeiriad bilio, cyfeiriad adref, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn. • Mae Data Ariannol yn cynnwys manylion banc a cherdyn talu. 

• Mae Data Trafodion yn cynnwys manylion am daliadau i chi ac oddi wrthych a manylion eraill y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi yn eu prynu neu eu derbyn gennym ni. 

• Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol y rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math a fersiwn y porwr, gosodiad cylchfa amser a lleoliad, mathau a fersiynau plygiau'r porwr, eich system gweithredu a llwyfan a thechnoleg arall ar y dyfeisiau rydych yn eu defnyddio i gael mynediad at ein gwefan. 

• Mae Data Proffil yn cynnwys eich diddordebau, dewisiadau ac adborth. 

• Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau. 

• Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn deunydd marchnata gennym ni neu drydydd parti a'ch dewisiadau cyfathrebu. 

• Mae Data Personol Sensitif yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol neu athronyddol, bywyd rhyw, tueddfryd rhywiol, barn wleidyddol a gwybodaeth am eich data iechyd. Mi all hefyd gynnwys wybodaeth am euogfarnau troseddol. 

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Agregedig fel data ystadegol neu ddemograffig at wahanol ddibenion. Efallai y bydd Data Agregedig yn deillio o'ch data personol ond ni chaiff ei ystyried yn ddata personol yn ôl y gyfraith gan nad yw'r data hwn yn datgelu eich hunaniaeth yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cyfuno'ch Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy'n defnyddio nodwedd gwefan benodol. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu gysylltu Data Agregedig gyda'ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, byddwn yn trin y data cyfunol fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r rhybudd 

preifatrwydd hwn. 

Sut mae eich data personol yn cael ei gasglu? 

Defnyddiwn wahanol ddulliau i gasglu data oddi wrthych ac amdanoch chi, gan gynnwys trwy: 

  • Ryngweithiadau uniongyrchol

Fe allwch chi roi eich Data Hunaniaeth, Cyswllt ac Ariannol i ni drwy lenwi ffurflenni neu drwy gyfathrebu â ni drwy'r post, ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol rydych chi'n ei ddarparu pan fyddwch yn: 

• gofyn am amcangyfrif o'r costau ar gyfer ein gwasanaethau; 

• tanysgrifio i'n gwasanaeth neu gyhoeddiadau; 

• gofyn i ddeunydd marchnata gael ei anfon atoch; neu 

• rhoi rhywfaint o adborth i ni. 

Mae’n bosibl y byddwch yn rhoi eich Data Sensitif i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall pan fyddwch yn: 

• gofyn am amcangyfrif o'r costau ar gyfer ein gwasanaethau; 

• trefnu taliadau ar gyfer gwasanaethau

  • Ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus

Mae'n bosibl y byddwn yn cael data Hunaniaeth a Chyswllt o ffynonellau cyhoeddus fel Tŷ'r Cwmnïau o fewn yr UE. 

Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth? 

Byddwn ond yn defnyddio'ch data personol pan fydd y gyfraith yn ein galluogi ni i wneud hynny. Fel arfer, byddwn yn defnyddio'ch data personol er mwyn i ni allu:

  • anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau a gwasanaethau’r Fenter. 
  • gyflawni'r contract yr ydym ar fin ei ddechrau gyda chi neu yr ydych chi wedi ymrwymo iddo gyda ni.
  • Casglu data am ddefnydd iaith yn y Sir.

Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol 

Mae’r Fenter yn prosesu eich data pan mae hynny’n unol â’n buddion dilys, a phan nad yw’r buddion hynny’n tramgwyddo eich hawliau. 

Pwy sy’n derbyn eich gwybodaeth bersonol? 

Ni roddir y wybodaeth i unrhyw sefydliad arall os na fydd caniatad wedi ei roi.

Diogelu eich gwybodaeth bersonol 

Rydym yn ofalus iawn wrth drin eich data ac yn gweithredu’n briodol i’w ddiogelu. Er mwyn rhwystro defnydd heb awdurdod neu ddatgeliad, rydym wedi gosod gweithdrefnau rheolaethol i warchod a diogelu’r wybodaeth a gasglwn. Mae mynediad i’ch data personol wedi ei ddiogelu gan gyfrinair ac amgryptiad. 

Rydym wedi nodi isod, mewn fformat tabl, ddisgrifiad o'r holl ffyrdd rydym yn bwriadu defnyddio'ch data personol, a pha rai o'r sylfeini cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi beth yw ein buddiannau cyfreithlon lle bo hynny'n briodol. Nodwch y gallwn brosesu eich data personol ar gyfer mwy nag un maes cyfreithlon, yn dibynnu ar y pwrpas penodol yr ydym yn defnyddio'ch data. Cysylltwch â ni os oes arnoch angen manylion am y sail gyfreithiol penodol yr ydym yn dibynnu arno i brosesu eich data personol lle mae mwy nag un sail wedi'i nodi yn y tabl isod.

Pwrpas / Gweithgaredd

Math o ddata

Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu

Cofrestri fel gwirfoddolwr, neu fel defnyddiwr 

(a) Hunaniaeth 

(b) Cyswllt

(a) Perfformiad contract gyda chi 

(b) I gydymffurfio gyda goblygiad gyfreithiol neu reoleiddiol

I ddarparu gwybodaeth ynglyn â’r gwasanaethau yr ydym yn eu gynnig i chi.

(a)Hunaniaeth 

(b) Cyswllt

(a) Perfformiad contract gyda chi 

(b) I gydymffurfio gyda goblygiad gyfreithiol neu reoleiddiol

I reoli taliadau a ffioedd ac i gasglu arian sydd yn ddyledus i ni

(a) Hunaniaeth 

(b) Cyswllt 

(c) Ariannol 

(ch) Trafodion 

(d) Marchnata a Chyfathrebu

(a) Perfformiad contract gyda chi 

(b) Yn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i adennill dyledion sydd yn ddyledus i ni

I reoli ein perthynas â chi sy’n cynnwys: 

(a) Eich hysbysu am newidiadau i'n telerau neu bolisi preifatrwydd 

(b) Gofyn i chi adael adolygiad 

(c) Delio âg unrhyw gwynion

(a) Hunaniaeth 

(b) Cyswllt 

(c) Proffil 

(ch) Marchnata a Chyfathrebu

Perfformiad contract gyda chi 

(b) Angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol (c) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i gadw ein cofnodion yn gyfredol ac i astudio sut mae cleientiaid yn defnyddio ein gwasanaethau)

I ddefnyddio dadansoddiadau data i wella ein gwasanaethau, marchnata, perthnasau a phrofiadau defnyddwyr

(a) Defnydd 

(b) Technegol 

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiffinio mathau o gwsmeriaid ar gyfer ein gwasanaethau, i ddatblygu ein busnes ac i lywio ein strategaeth farchnata

I wneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am wasanaethau Cymraeg eraill

(a) Hunaniaeth 

(b) Cyswllt 

(c) Defnydd

Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddigwyddiadau a all fod o ddiddordeb i chi (ch) Proffil (d) Technegol ddatblygu ein gwasanaethau a thyfu ein busnes)

 

Menter iaith Rhondda Cynon Taf Privacy Policy

Welcome to Menter Iaith Rhondda Cynon Taf's privacy notice. Menter Iaith RCT respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This privacy notice will let you know how we look after your personal data when you visit our website, www.menteriaith.cymru, and use our services. It also tells you about your privacy rights, and how the law protects you. 

It is important that you read this privacy notice along with any other privacy notice or fair processing notice we may provide at certain times, so that you are fully aware of how and why we use your personal data. This privacy notice adds to any other warnings, and is not intended to prevent them.

Useful information about the Menter

We have appointed a data protection officer who is responsible for overseeing questions in relation to this privacy notice. If you have any questions about this privacy notice, including any requests to exercise your legal rights, please contact the officer using the details set out below.

Contact details

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

The Old Library,

Porth

Rhondda Cynon Taf

CF39 9PG

01443 407570

cyswllt@menteriaith.cymru 

You have the right to make a complaint at any time to the Information Commissioner's Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection matters (www.ico.org.uk). However, we would appreciate the opportunity to deal with your concerns before you go to the ICO so please contact us in the first instance.

Data Protection Principles 

We will comply with data protection law. The act says that the personal information we hold about you must: 

1. Be used lawfully, fairly and in a transparent way. 

2. Have been collected only for valid purposes which we have clearly explained to you and which will not be used in any way which is incompatible with those purposes. 

3. Be relevant to the purposes we have told you about and limited to those purposes only. 

4. Be accurate and up to date. 

5. Kept only as far as necessary, and for the purposes we have told you about. 

6. Kept safe.

Your duty to inform us of changes 

It is important that the personal data we hold about you is accurate and up to date. Please let us know if your personal data changes during your relationship with us.

What information do we collect about you? 

If you have asked to be on our email list or have received messages from us in the past we have collected personal data from you. 

Personal data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the personal details have been revoked (an unknown data). We may collect, use and store different types of personal data about you, for example: 

• Identity Data includes first name, surname, marital status, title, date of birth and gender. 

• Contact Data includes billing address, home address, email address and telephone numbers. • Financial Data includes bank details and a payment card. 

• Transaction Data includes details of payments to and from you and other details of the products and services you purchase or receive from us. 

• Technical Data includes the internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone and location setting, browser plug-in types and versions, your operating system and other platform and technology on the devices you use to access our website. 

• Profile Data includes your interests, preferences and feedback. 

• Usage Data includes information about how you use our services. 

• Marketing and Communications Data includes your preferences when receiving marketing material from us or a third party and your communication preferences. 

• Sensitive Personal Data includes details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions and information about your health data. It may also include information about criminal convictions.

We also collect, use and share Aggregated Data as statistical or demographic data for different purposes. Aggregated Data may be derived from your personal data but will not be considered personal data by law as this data does not directly or indirectly reveal your identity. For example, we may combine your Usage Data to calculate the percentage of users using a particular website feature. However, if we combine or link Aggregated Data with your personal data so that it can identify you directly or indirectly, we will treat the aggregated data as personal data that will be used in accordance with this privacy notice. 

How is your personal data collected? 

We use different methods to collect data from and about you, including by: 

• Direct interactions

You can give us your Identity, Contact and Financial Data by completing forms or by communicating with us by post, phone, email or otherwise. This includes personal data you provide when you: 

• ask for an estimate of the costs for our services; 

• subscribe to our services; 

• ask for marketing material to be sent to you; or 

• give us some feedback. 

You may give us your Sensitive Data by phone, email or otherwise when you: 

• ask for the costs for our services; 

• arranging payments for services

• Publicly available sources

We may obtain Identity and Contact data from public sources such as Companies House within the EU. 

How will we use the information? 

We will only use your personal data when the law enables us to do so. We will normally use your personal data so that we can:

• send you information about the Menter's activities and services. 

• fulfil the contract we are about to enter into with you or to which you are committed.

• Collect data on language use in the County.

Legal basis for processing your personal information 

Menter Iaith RhCT processes your data where this is in line with our legitimate benefits, and when those benefits do not offend your rights. 

Who receives your personal information? 

The information is not given to any other organization unless permission is given. 

Protecting your personal information 

We are very careful when handling your data and act appropriately to protect it. To prevent unauthorised use or disclosure, we have set out managerial procedures to protect you and protect the information we collect. Access to your personal data is password protected and encrypted. 

We have set out below, in a table format, a description of all the ways in which we intend to use your personal data, and which of the legal foundations we rely on to do so. We have also identified our legitimate interests where appropriate. Please note that we may process your personal data for more than one legitimate area, depending on the specific purpose for which we use your data. Please contact us if you need details of the specific legal basis on which we rely to process your personal data where more than one basis is set out in the table below.

Purpose / Activity

Data type

Lawful basis for processing

Register as a volunteer, or as a user 

(a) Identity 

(b) Contact

(a) Identity 

(b) Contact

(a) Performance of a contract with you 

(b) To comply with a legal or regulatory implication

To provide information about the services we offer.

(a) Identity 

(b) Contact 

(c) Financial 

(d) transactions 

(e) Marketing and Communications

(a) Performance of a contract with you 

(b) To comply with a legal or regulatory implication

To manage charges and fees and to collect money owed to us

(a) Identity 

(b) Contact 

(c) Profile 

(d) Marketing and Communications

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary for our legitimate interests (to recover debts owed to us)

To manage our relationship with you which includes: 

(a) Inform you of changes to our terms or privacy policy 

(b) Ask you to leave a review 

(c) Dealing with any complaints

(a) Use 

(b) Technical 

(a)Contract performance with you 

(b) Necessary to comply with legal obligation 

(c) Necessary for our legitimate interests (to keep our records up to date and to study how clients use our services)

To use data analytics to improve our services, marketing, relationships and consumer experiences

(a) Identity 

(b) Contact 

(c) Use

Necessary for our legitimate interests (to define types of customers for our services, to develop our business and to inform our marketing strategy

To make suggestions and recommendations to you about other Welsh language services

(a) Identity 

(b) Contact 

(c) Use

(a)Necessary for our legitimate interests (for events that may be of interest to you 

(b) Technical Profile 

(c) develop our services and grow our business