Timau Ieuenctid Menter
Menter Youth Teams

Beth yw TIM?
What is TIM?

tim_logo-01

Bwriad TIM yw rhoi'r cyfle i bobl ifanc gael defnyddio, clywed a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Blaenoriaeth Tim yw magu hyder a rhannu brwdfrydedd am y Gymraeg, gan godi proffil yr iaith a’i diwylliant ymysg trigolion Rhondda Cynon Taf trwy wirfoddoli, creu a chynnal gweithgareddau a digwyddiadau.

 

Rydym yn cydweithio gyda'r Urdd a Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i redeg fforymau ieuenctid mewn ysgolion a cholegau chweched dosbarth ledled y sir.

The aim of TIM is to give young people the opportunity to use, hear and socialise through the medium of Welsh. TIM's priority is to build confidence and share enthusiasm for the Welsh language, raising the profile of the language and its culture among the residents of Rhondda Cynon Taf through volunteering, creating and holding activities and events.

 

We work in partnership with the Urdd and with Rhondda Cynon Taf County Borough Council Youth, Engagement and Participation Service to run youth forums within schools and sixth form colleges throughout the county.

parti ponti 2017 0237 gan Irfon Bennett
Parti Ponty 2018 0202 gan Irfon Bennett
Parti Ponty 2018 0172 gan Irfon Bennett

Ffurflen Gofrestru
Registration Form